Poesia composta dal poeta sardo Antonio Nieddu per in&out 2013

Cantu est bellu su mare

S'omine dominende est in su mundu
si cret padronitzende terr'e mare
sas bellesas de su mare profundu
nde li restad'ancora a isplorare

dae sempre li est girend'in tundu
ca cheret sas bellesas ammirare
e dogni tantu si senti giocundu
cand'arrivad'a nde fotografare

armadu de fotografu atretzu
dae terra o dae su batellu
in s'abba coragiosu si ch'imbolada

e bidinde in su fundu unu petzu
chi li pared'a issu su pius bellu
cun sa fotografia si cossolada

Est sempre curiosu e ambigu
isplorende su mare leat gustu
ma cando li diventad'inimigu
s'omine già nde leat mal'assustu

ponindeli severu unu castigu
su mare acaparrendesi su giustu
nendeli no ti so pius amigu
como diventa meu totu custu

sas undas tempestosas cand'impreada
cun sos bentos chi sulana costantes
sos passatzos chi faghet sa natura

canta cosa distrued'e che leada
e finas de su mare sos tzigantes
ben'atretzadoso e tenen paura

Golfaranciu unu tempus ses istadu
de Sardigna unu portu ben'istante
de sa marineria navigante
dogni navìu chi est aprodadu

tando fusi unu portu importante
dae omines'e metzos traficadu
e cun su tempus s'omine galante
s'importanza c'aias ta leadu

ma s'isperanza chi no devet morrede
ne in presente ne in su futuru
prite s'omine isperada dogn'ora

e dae nou traficadu torrede
comente in su passadu e metzus puru
tzente c'andad'e benit dae fora

Golfaranciu sa bella tzitadina
ue che regnat sa bon'armonia
a fatu in su fund'e sa marina
unu concursu de fotografia

inue sa natura est reina
cun sas bellesas de ogni tzenia
sa pius bella sa pius ladina
est premiada dae sa giuria

umpare a su ca leadu pannu
d'ogni partecipante est cuntentu
ca sunu totu bellas in cussenzia

sos chi organitzadu atzis ocannu
lu rinnovedas'a sos annos chentu
cun totu sos chi che sun'in presenzia

Golfaranci

11-12-13 Santuaìni

Antoni Nieddu
FedericoPastore.jpg
AntonioNieddu.jpg
linafoto1.jpg
Mirta
linagenitori.jpg